HOME PHOTO MUSIC COLLECT MY BLOG GUESTBOOK

Something about me...  
Tên th?t: ?? Ng?c S?n
Sinh nh?t: 22 - 05 - 1993
Facebook: ngocson.tv 
Email: info@ngocson.tv
Ngh? nghi?p: Nông Dân Ch?t Phát
Hi?n ?ang s?ng t?i: ??k Rl?p - ??k Nông
--------------------
Warning:
?ây ch? là 1 website cá nhân s?u t?m các ca khúc, bài vi?t, truy?n ng?n, hay vài th? ba l?ng nh?ng... v?i m?c ?ích chia s? t?i b?n bè, ho?c nh?ng ng??i ko quen bi?t (nh?ng có chung vài s? thích nào ?ó) và c?ng ?? th?nh tho?ng t? mình lôi ra ??c l?i, nghe l?i ch? hoàn toàn không có ý ?? thu l?i ho?c b?t k? m?c ?ích chính tr? nào . Do không có ?i?u ki?n xin phép các tác gi? nên xin các bác h?t s?c l??ng th?, tuy nhiên n?u bác nào c?m th?y b? vi ph?m b?n quy?n tr?ng tr?n quá m?i các bác mail v? info@ngocson.tv ?? ch?i r?a tho?i mái, em xin h?a s? g? ph?n c?a các bác xu?ng và xin l?i các bác t? t?. Còn bác nào có ý ??nh ki?n em thì xin các bác ch? m?t th?i gi? làm gì! hic... em là nông dân không có ti?n ??n bù ?âu. ??ng t?n công vô ích...
--------------------
Special thanks to:
- Các tác gi? ?ã cho phép ( và ch?a cho phép )
 
Copyright © 2014 - ngocson.tv all rights reserved